Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#10 closed defect (fixed)

превода затормозява прозореца за настройки

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Един от най-неприятните за работа прозорци е "Настройки на Evolution". Налага се постоянно да го придвижвам наляво и надясно, за да открия бутоните, които ми трябват. Сега забелязах, че основен виновник за това е низът

Периодично синхронизиране на информацията за контактите и изображенията с програмата за бързи съобщения(Gaim)

Не може ли да се намери компромис и това да се посъкрати малко... В десния панел "Настройки на текстовия редактор" е същото като "Текстов редактор", защото така или иначе сме в прозореца "Настройки".


Извън темата: Има ли секция, в която могат да се задават общи въпроси, необвързани към конкретна програма.

Attachments (1)

evolution_prefs.png (80.9 KB) - added by Dimitur Kirov 17 years ago.
Ей толкова голям изглежда "Настройки на evolution" на моя комп.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 17 years ago by Dimitur Kirov

Attachment: evolution_prefs.png added

Ей толкова голям изглежда "Настройки на evolution" на моя комп.

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from nobody to yavorescu
Status: newassigned

Ще трябва да създадем такъв компонент, който да се появява като първи избор (според мен). Благодаря за идеята, много е добра.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from yavorescu to kaladan
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Създаден е компонент -- Общи --, който може да се използва за въпроси/предложения, които не са свързани с даденя програма. Навярно името на компонента ще бъде променено, но спокойно може да се пускат билети за него.

comment:4 Changed 17 years ago by Владимир Петков

Относно дългия низ - оправих го и поправката ще влезе в превода на Evolution 2.2 . Относно "Настройки на текстовеия редактор" - напълно съм съгласен, но за съжаление на мога да го намеря този низ в текущия .po файл. Така е от доста време и предполагам Evo има i18n проблеми, следователно трябва или да помоля някой, който може да поправи тази грешка или пък да чакам разработчиците на програмата да я поправят. Като гледам не съм единствения преводач, който се оплаква от интернационализацията на Evo и се надявам скоро проблемът да е решен.

Благодаря на Димитър за доклада, но имам една молба. Следващия път да докладва за 2 грешки, вместо за една, както сега, защото в случая дори да разреша проблема, който е от моята компетенция, трябва да чакам доста време преди да разреша втория.

@Явор - за целта разцепи този доклад на две грешки, ако това е възможно.

comment:5 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Мерси за своевременното оправяне на грешката.

Нека втората, част за "Настройки на текстовия редактор" да не се отчита в този билет, прехвърлям я в друг. Основната идея на билета беше нетипично големия прозорец, някои от причините за това са тези два низа, но не е задължително да са само те - това ми беше съображението да пратя един билет.

comment:6 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е коригирана от kaladan.

Благодарим за доклада, ще мине известно време, докато новият превод се появи в дистрибуцията на GNU или *BSD, която ползвате.

comment:7 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Допълнително съкращаване в [440]

Note: See TracTickets for help on using tickets.