wiki:WikiFormatting

Version 3 (modified by Калоян Доганов <kaloian@…>, 17 years ago) (diff)

WikiFormatting вече има съдържание на български, а не на английски език.

УикиФорматиране?

Оригиналът на тази страница е на английски език.

Форматирането в стил "уики" (англ. wiki) е една от съществените възможности на Trac. То е тясно интегрирано с останалите части на Trac, за да образуват заедно едно мощно и гъвкаво цяло.

Трак притежава малка, но мощна вградена система за оформление в стил "уики". Това уики реализира постоянно нарастващо подмножество на командите от други популярни системи, особено от MoinWiki.

Тази страница демонстрира форматиращия синтаксис, приложим навсякъде, където е допустимо УикиФорматиране?.

Стилове на шрифта

Уикито на Trac поддържа следните стилове на шрифта: получер, курсив, подчертан и зачеркнат.

Уикито на Trac поддържа следните стилове на шрифта: '''получер''', ''курсив'',
__подчертан__ и ~~зачеркнат~~.

Заглавие

Можете да създадете заглавие като започнете реда с от един до пет символа за равенство ('='), последвани от една шпация и текста на заглавието. Редът трябва да завършва отново със шпация, последвана от още толкова символа за равенство.

Забележка: Засега заглавията не могат да съдържат ТракВръзки.

Пример:

= Заглавие =
== Подзаглавие ==

Абзаци

Нов абзац се отбелязва като текстът бъде разделен от един или повече празни редове.

Също така, можете да поставите изричен знак за нов ред:

Ред 1[[BR]]Ред 2

Изглед:

Ред 1
Ред 2

Текстът в абзаците може да се оформи с отстъп като в началото на реда се поставят две или повече шпации.

Списъци

Уикито поддържа подредени/номерирани и неподредени списъци.

Пример:

 * Точка 1
  * Точка 1.1
 * Точка 2

 1. Точка 1
  1. Точка 1.1
 1. Точка 2

Изглед:

 • Точка 1
  • Точка 1.1
 • Точка 2
 1. Точка 1
  1. Точка 1.1
 2. Точка 2

Предварително форматиран текст

Блоковите цитати и предварително форматираният текст са подходящи за фрагменти от изходен код, бележки или примери. Използвайте три къдрави скоби за да заградите текста като блоков цитат:

Пример:

 {{{
 def HelloWorld()
   print "Hello World"
 }}}

Изглед:

 def HelloWorld()
   print "Hello World"

Таблици

Ето така можете да създавате прости таблици:

||Клетка 1||Клетка 2||Клетка 3||
||Клетка 4||Клетка 5||Клетка 6||

Изглед:

Клетка 1Клетка 2Клетка 3
Клетка 4Клетка 5Клетка 6

Връзки

ИменатаНаУикиСтранци и уеб-адресите автоматично се превръщат в хипервръзки. ВръзкитеКъмУикиСтраници могат да бъдат подтиснати като се прибави удивителен знак (!) в началото, например !ВръзкаКъмУикиСтраница.

Примери:

TitleIndex, http://www.edgewall.com/.

На връзките може да се задава по-описателно заглавие като след връзката се поставя интервал и се посочва заглавие, като всичко това се загражда в квадратни скоби. Ето така:

 * [http://www.edgewall.com/ Edgewall Software]
 * [wiki:TitleIndex Title Index]

Изглед:

Trac Връзки

Уики-страниците могат да съдържат директни връзки към останалите части от системата на Trac. Страниите могат да насочват към билети, доклади, промени, крайъгълни камъни, изходни файлове и други Уики-страници използвайки следната нотация:

 • Билети: #1 or ticket:1
 • Доклади: {1} or report:1
 • Промени: [1] or changeset:1
 • Уики-страници: CamelCase or wiki:CamelCase
 • Крайъгълни камъни: milestone:1.0
 • Файлове: source:trunk/COPYING
 • Конкретна ревизия на файл: source:/trunk/COPYING#200

Изглед:

За по-подробна информация вижте TracВръзки.

Екраниране на връзки и УикиИмена?

Можете да избегнете хипервръзките, които се появяват върху дадени TracВръзки? като ги предходите с единичен '!' (удивителен знак).

 !NoHyperLink
 !#42 е е връзкаaa

Изглед:

NoHyperLink #42 не е връзка

Изображения

Адреси, които завършват на .png, .gif или .jpg автоматично се интерпретират като връзки към изображения и се превръщат в елементи от тип IMG.

Пример:

http://www.edgewall.com/gfx/trac_example_image.png

Изглед:

http://www.edgewall.com/gfx/trac_example_image.png

Макроси

Макросите са гъвкави функции, които вмъкват динамично съдържание в страниците. За повече подробности при употребата им вижте УикиМакроси.

Пример:

 [[Timestamp]]

Изглед:

Timestamp?

Процесори

Trac поддържа алтернативни маркиращо форматирания чрез WikiProcessors. Например, за да се пишат страници в reStructuredText или HTML се използват процесори.

За повече информация вижте WikiProcessors.

Пример 1:

{{{
#!html
<h1 style="text-align: right; color: blue">HTML Test</h1>
}}}

Изглед:

HTML Test

Пример 2:

{{{
#!python
class Test:
  def __init__(self):
    print "Hello World"
if __name__ == '__main__':
  Test()
}}}

Изглед:

class Test:
  def __init__(self):
    print "Hello World"
if __name__ == '__main__':
  Test()

Разни

Четири или повече тирета биват заместени от хоризонтална линия (<HR>)

 ----

Изглед:Вижте още: TracLinks, TracGuide, WikiHtml, WikiMacros, WikiProcessors, TracSyntaxColoring.