Changes between Version 2 and Version 3 of WikiFormatting


Ignore:
Timestamp:
Jun 25, 2005, 8:15:21 PM (17 years ago)
Author:
Калоян Доганов <kaloian@…>
Comment:

WikiFormatting вече има съдържание на български, а не на английски език.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiFormatting

  v2 v3  
  1 = WikiFormatting =
  2 
  3 ''Тази страница е [wiki:WikiFormatting-bg преведена на български].''
  4 
  5 Wiki markup is a core feature in Trac, tightly integrating all the other parts of Trac into flexible and powerful whole.
  6 
  7 Trac has a built in small and powerful wiki rendering engine. This wiki engine implements an ever growing subset of the commands from other popular Wikis especially [http://moin.sf.net/ MoinWiki].
  8 
  9 This page demonstrates the formatting syntax available anywhere WikiFormatting is allowed.
  10 
  11 == Font styles ==
  12 
  13 The Trac wiki support the following font styles: '''bold''', ''italic'',
  14 __underline__ and ~~strike-through~~.
  15 
  16 {{{
  17 The Trac wiki support the following font styles: '''bold''', ''italic'',
  18 __underline__ and ~~strike-through~~.
  19 }}}
  20 
  21 
  22 == Heading ==
  23 
  24 You can create heading by starting a line with one up to five ''equal\\ '=' characters
  25 followed by a single space and the headline text. The line should end with a space
  26 followed by the same number of ''equal'' characters.
  27 
  28 ''Note: As of writing, headings cannot contain TracLinks.''
  29 
  30 === Example: ===
  31 {{{
  32 = Heading =
  33 == Subheading ==
  34 }}}
  35 
  36 
  37 == Paragraphs ==
  38 
  39 A new text paragraph is created whenever two blocks of text are separated
  40 by one or more empty lines.
  41 
  42 A forced line break can also be inserted, using:
  43 {{{
  44 Line 1[[BR]]Line 2
  45 }}}
  46 Display:
  47 
  48 Line 1[[BR]]Line 2
  49 
  50   Text paragraphs can be indented by starting the lines with two or more spaces.
  51 
  52 == Lists ==
  53 The wiki supports both ordered/numbered and unordered lists.
  54 
  55 Example:
  56 {{{
  57  * Item 1
  58    * Item 1.1
  59  * Item 2
  60 
  61  1. Item 1
  62    1. Item 1.1
  63  1. Item 2
  64 }}}
  65 Display:
  66  * Item 1
  67    * Item 1.1
  68  * Item 2
  69 
  70  1. Item 1
  71    1. Item 1.1
  72  1. Item 2
  73 
  74 == Preformatted text ==
  75 Block quotes, preformatted text, are suitable for source code snippets, notes and examples. Use three ''curly braces'' wrapped around the text to define a block quote:
  76  
  77 Example:
   1= УикиФорматиране =
   2
   3''[wiki:WikiFormatting-en Оригиналът на тази страница] е на английски език.''
   4
   5Форматирането в стил "уики" (англ. ''wiki'') е една от съществените възможности на Trac. То е тясно интегрирано с останалите части на Trac, за да образуват заедно едно мощно и гъвкаво цяло.
   6
   7Трак притежава малка, но мощна вградена система за оформление в стил "уики". Това уики реализира постоянно нарастващо подмножество на командите от други популярни системи, особено от [http://moin.sf.net/ MoinWiki].
   8
   9Тази страница демонстрира форматиращия синтаксис, приложим навсякъде, където е допустимо УикиФорматиране.
   10
   11== Стилове на шрифта ==
   12
   13Уикито на Trac поддържа следните стилове на шрифта: '''получер''', ''курсив'',
   14__подчертан__ и ~~зачеркнат~~.
   15
   16{{{
   17Уикито на Trac поддържа следните стилове на шрифта: '''получер''', ''курсив'',
   18__подчертан__ и ~~зачеркнат~~.
   19}}}
   20
   21
   22== Заглавие ==
   23
   24Можете да създадете заглавие като започнете реда с от един до пет символа за равенство ('='),
   25последвани от една шпация и текста на заглавието. Редът трябва да завършва отново със шпация,
   26последвана от още толкова символа за равенство.
   27
   28''Забележка: Засега заглавията не могат да съдържат [wiki:TracLinks ТракВръзки].
   29
   30=== Пример: ===
   31{{{
   32= Заглавие =
   33== Подзаглавие ==
   34}}}
   35
   36
   37== Абзаци ==
   38
   39Нов абзац се отбелязва като текстът бъде разделен от един или повече празни редове.
   40
   41Също така, можете да поставите изричен знак за нов ред:
   42
   43{{{
   44Ред 1[[BR]]Ред 2
   45}}}
   46Изглед:
   47
   48Ред 1[[BR]]Ред 2
   49
   50  Текстът в абзаците може да се оформи с отстъп като в началото на реда се поставят две или повече шпации.
   51
   52
   53== Списъци ==
   54Уикито поддържа подредени/номерирани и неподредени списъци.
   55
   56Пример:
   57{{{
   58 * Точка 1
   59   * Точка 1.1
   60 * Точка 2
   61
   62 1. Точка 1
   63   1. Точка 1.1
   64 1. Точка 2
   65}}}
   66Изглед:
   67 * Точка 1
   68   * Точка 1.1
   69 * Точка 2
   70
   71 1. Точка 1
   72   1. Точка 1.1
   73 1. Точка 2
   74
   75
   76== Предварително форматиран текст ==
   77Блоковите цитати и предварително форматираният текст са подходящи за фрагменти от изходен код, бележки или примери. Използвайте                                                                                                                                                                                                                                       три ''къдрави скоби'' за да заградите текста като блоков цитат:
   78
   79Пример:
  7880{{{
  7981 {{{
   
  8385}}}
  8486
  85 Display:
   87Изглед:
  8688{{{
  8789 def HelloWorld()
   
  8991}}}
  9092
  91 == Tables ==
  92 
  93 Simple tables can be created like this:
  94 {{{
  95 ||Cell 1||Cell 2||Cell 3||
  96 ||Cell 4||Cell 5||Cell 6||
  97 }}}
  98 Display:
  99 ||Cell 1||Cell 2||Cell 3||
  100 ||Cell 4||Cell 5||Cell 6||
  101 
  102 == Links ==
  103 
  104 !Hyperlinks are automatically created for WikiPageNames and urls. !WikiPageLinks can be disabled by
  105 prepending an exclamation mark (!) character, such as {{{!WikiPageLink}}}.
  106 
  107 Examples:
   93== Таблици ==
   94
   95Ето така можете да създавате прости таблици:
   96{{{
   97||Клетка 1||Клетка 2||Клетка 3||
   98||Клетка 4||Клетка 5||Клетка 6||
   99}}}
   100Изглед:
   101||Клетка 1||Клетка 2||Клетка 3||
   102||Клетка 4||Клетка 5||Клетка 6||
   103
   104== Връзки ==
   105
   106!ИменатаНаУикиСтранци и уеб-адресите автоматично се превръщат в хипервръзки. !ВръзкитеКъмУикиСтраници могат да бъдат подтиснати
   107като се прибави удивителен знак (!) в началото, например {{{!ВръзкаКъмУикиСтраница}}}.
   108
   109Примери:
  108110
  109111 TitleIndex, http://www.edgewall.com/.
  110112
  111 Links can be given a more descriptive title by writing the link followed by
  112 a space and a title and all this inside two square brackets. Like this:
   113На връзките може да се задава по-описателно заглавие като след връзката се поставя
   114интервал и се посочва заглавие, като всичко това се загражда в квадратни скоби. Ето така:
   115
  113116{{{
  114117 * [http://www.edgewall.com/ Edgewall Software]
  115118 * [wiki:TitleIndex Title Index]
  116119}}}
  117 Display:
   120Изглед:
  118121
  119122 * [http://www.edgewall.com/ Edgewall Software]
  120123 * [wiki:TitleIndex Title Index]
  121124
  122 === Trac Links ===
  123 
  124 Wiki pages can link directly to other parts of the Trac system.
  125 Pages can refer to tickets, reports, changesets, milestones, source files and
  126 other Wiki pages using the following notation:
  127  * Tickets: '''!#1''' or '''!ticket:1'''
  128  * Reports: '''!{1}''' or '''!report:1'''
  129  * Changesets: '''![1]''' or '''!changeset:1'''
  130  * Wiki pages: '''CamelCase''' or '''!wiki:CamelCase'''
  131  * Milestones: '''!milestone:1.0'''
  132  * Files: '''!source:trunk/COPYING'''
  133  * A specific file revision: '''!source:/trunk/COPYING#200'''
  134 Display:
  135  * Tickets: #1 or ticket:1
  136  * Reports: {1} or report:1
  137  * Changesets: [1] or changeset:1
  138  * Wiki pages: CamelCase or wiki:CamelCase
  139  * Milestones: milestone:1.0
  140  * Files: source:trunk/COPYING
  141  * A specific file revision: source:/trunk/COPYING#200
  142 
  143 See TracLinks for more in-depth information.
  144 
  145 == Escaping Links and WikiNames ==
  146 You may avoid making hyperlinks out of TracLinks by preceding an expression with a single '!' (exclamation mark).
   125=== Trac Връзки ===
   126
   127Уики-страниците могат да съдържат директни връзки към останалите части от системата на Trac.
   128Страниите могат да насочват към билети, доклади, промени, крайъгълни камъни, изходни файлове и
   129други Уики-страници използвайки следната нотация:
   130 * Билети: '''!#1''' or '''!ticket:1''
   131 * Доклади: '''!{1}''' or '''!report:1'''
   132 * Промени: '''![1]''' or '''!changeset:1'''
   133 * Уики-страници: '''CamelCase''' or '''!wiki:CamelCase'''
   134 * Крайъгълни камъни: '''!milestone:1.0'''
   135 * Файлове: '''!source:trunk/COPYING'''
   136 * Конкретна ревизия на файл: '''!source:/trunk/COPYING#200'''
   137Изглед:
   138 * Билети: #1 or ticket:1
   139 * Доклади: {1} or report:1
   140 * Промени: [1] or changeset:1
   141 * "Уики"-страници: CamelCase or wiki:CamelCase
   142 * Крайъгълни камъни: milestone:1.0
   143 * Файлове: source:trunk/COPYING
   144 * Конкретна ревизия на файл: source:/trunk/COPYING#200
   145
   146За по-подробна информация вижте [wiki:TracLinks TracВръзки].
   147
   148== Екраниране на връзки и УикиИмена ==
   149Можете да избегнете хипервръзките, които се появяват върху дадени TracВръзки като ги предходите с единичен '!' (удивителен знак).
  147150
  148151{{{
  149152 !NoHyperLink
  150  !#42 is not a link
  151 }}}
  152 
  153 Display:
   153 !#42 е е връзкаaa
   154}}}
   155
   156Изглед:
  154157 !NoHyperLink
  155  !#42 is not a link
  156 
  157 == Images ==
  158 
  159 Urls ending with .png, .gif or .jpg are automatically interpreted as image links, and converted to IMG tags.
  160 
  161 Example:
   158 !#42 не е връзка
   159
   160== Изображения ==
   161
   162Адреси, които завършват на .png, .gif или .jpg автоматично се интерпретират като връзки към изображения и се превръщат в елементи от тип IMG.
   163
   164Пример:
  162165{{{
  163166http://www.edgewall.com/gfx/trac_example_image.png
  164167}}}
  165 Display:
   168Изглед:
  166169
  167170http://www.edgewall.com/gfx/trac_example_image.png
  168171
  169 == Macros ==
  170 Macros are ''custom functions'' to insert dynamic content in a page. See WikiMacros for usage.
  171 
  172 Example:
   172== Макроси ==
   173Макросите са ''гъвкави функции'', които вмъкват динамично съдържание в страниците. За повече подробности
   174при употребата им вижте [wiki:WikiMacros УикиМакроси].
   175
   176Пример:
  173177{{{
  174178 [[Timestamp]]
  175179}}}
  176 Display:
   180Изглед:
  177181 [[Timestamp]]
  178182
  179 == Processors ==
  180 Trac supports alternative markup formats using WikiProcessors. For example, processors are used to write pages in [wiki:WikiRestructuredText reStructuredText] or [wiki:WikiHtml HTML].
  181 
  182 See WikiProcessors for more information.
  183 
  184 '''Example 1:'''
   183== Процесори ==
   184Trac поддържа алтернативни маркиращо форматирания чрез WikiProcessors. Например, за да се пишат страници в
   185[wiki:WikiRestructuredText reStructuredText] или [wiki:WikiHtml HTML] се използват процесори.
   186
   187За повече информация вижте WikiProcessors.
   188
   189'''Пример 1:'''
  185190{{{
  186191#!html
   
  190195}}}</pre>
  191196}}}
  192 Display:
   197Изглед:
  193198{{{
  194199#!html
   
  196201}}}
  197202
  198 '''Example 2:'''
   203'''Пример 2:'''
  199204{{{
  200205#!html
   
  208213}}}</pre>
  209214}}}
  210 Display:
   215Изглед:
  211216{{{
  212217#!python
   
  218223}}}
  219224
  220 == Miscellaneous ==
  221 
  222 Four or more dashes will be replaced by a horizontal line (<HR>)
   225== Разни ==
   226
   227Четири или повече тирета биват заместени от хоризонтална линия (<HR>)
  223228
  224229{{{
   
  226231}}}
  227232
  228 Display:
   233Изглед:
  229234----
  230235
  231236
  232237----
  233 See also: TracLinks, TracGuide, WikiHtml, WikiMacros, WikiProcessors, TracSyntaxColoring.
  234 
   238Вижте още: TracLinks, TracGuide, WikiHtml, WikiMacros, WikiProcessors, TracSyntaxColoring.
   239