wiki:RepositoryUsage

Version 7 (modified by ivalkov, 11 years ago) (diff)

Променям адресите на хранилището в примерите да показват новия местоположение – trac.ludost.net

Използване на хранилището на проекта

Проектът за превод на GNOME на български има собствено хранилище, в което се слагат всички преводи. Това улеснява обработката на множеството проекти и дава едно място за съхранение на българския вариант на интерфейса.

Софтуерът управляващ хранилището е Subversion. Той е популярен и има клиенти за всички популярни операционни системи. Документацията му е изключително добра и се намира тук. За начинаещите са важни първите две глави, които са и много кратки: 1. Fundamental Concepts (фундаменти) и 2. Basic Usage (основни команди). Съвсем минимално описание на български има тук: Fosscourse

Адрес на хранилището

Хранилището се намира на адрес http://trac.ludost.net/repos/gtp/. За да го изтеглите, изпълнете командата:

svn co http://trac.ludost.net/repos/gtp/

Права за подаване

Редовните преводачи получават права да подават към хранилището. Човекът, който раздава правата е Александър Шопов — контактите са на основната страница на уикито.

Структура на хранилището

administrativa
Административни записки
scripts
Скриптове в помощ на преводачите
administrativa/trac_local_changes
промени по локалната инсталация на Trac
freedesktop
Преводи към проекта Freedesktop.org
gnome
Преводи за проекта GNOME
gnome/master
Преводи от основното направление.
gnome/gnome-X-YZ
Където X,Y,Z са цифри — преводи за текущо стабилната версия, ако са различни от основното направлиние за разработка и се налага превод.
gnome/extras
Програми от GNOME в частта extras.
gnome/office
Програми от GNOME в частта office.
gnome/documentation
Преводи на много остаряла документация, неподадени към основния проект.
sharp
Програми основани на GNOME, но извън официалните хранилища.
misc
Разни файлове с превод.
misc/gcompris
Думи за програмата gcomrpis.
non-gtk
Общи преводи, статии, особени програми.

Правила при подаване

 1. Текстовите файлове са в кодиране UTF-8, без BOM, със знак за край на ред за UNIX (LF — 0x0A).
 1. Съобщението за подаването е задължително. То трябва да указва програмите, чиито преводи се подават. В случаите, когато се подават преводи от друг преводач, задължително се подава и името на другия преводач.
 1. Пример за заглавната част на файл с превод на програмата fastwriter във формат po. Програмата е превеждана от Иван Иванов 2005 и 2008г. с адрес на е-поща ivan@… и от Мария Мариева с адрес на е-поща maria@… 2006г.
  # Bulgarian translation of fastwriter po-file.
  # Copyright (C) 2005, 2008 Ivan Ivanov <ivan@ivanov.org>.
  # Copyright (C) 2006 Maria Marieva <maria@marieva.org>.
  # This file is distributed under the same license as the fastwriter package.
  # Ivan Ivano <ivan@ivanov.org>v, 2005, 2008.
  # Maria Marieva <maria@marieva.org>, 2006.
  #
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: fastwriter master\n"
  "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  "POT-Creation-Date: 2009-08-24 21:57+0300\n"
  "PO-Revision-Date: 2009-08-24 21:56+0300\n"
  "Last-Translator: Ivan Ivanov <ivan@ivanov.org>\n"
  "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  

Ако преводачите прехвърлят авторски права, това се указва в изброяването започващо с Copyright.

 1. Годините при Copyright се указват изрично и не се съкращават. Ако има примерно 3 последователни години 2005, 2006, 2007 се разделят със запетаи, а не се ползва съкращение (2005-2007).
 1. Ако правите тривиални промени, не е необходимо да се добавяте като преводач, особено ако вече присъствате във файла. В случай, че полагате по-големи усилия и превеждате повече низове — добавете се. Освен това укажете, че сте последният преводач в полето Last-Translator:
 1. Стандартът за имена на файлове във формат po е следната: програма.версия.bg.po. Примерно gst-plugins-good-0.10.15.2.bg.po. Тази версия от името на файла трябва да съвпада с версията в заглавната част: "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.15.2\n". Версиите в директориите за GNOME се задават на база на клоновете, към който принадлежат — master, gnome-X-YZ и т.н. Възможно е версиите указани с директориите и с имената на файловете да не съвпадат.
 1. Преди подаване файловете трябва да се тестват, но задължителният минимум са проверка за правописни грешки и проверка за коректност на формата с:
  msgfmt -cvv --check-accelerators=_ ФАЙЛ_НА_ПРЕВОДА.po
  
 1. Директориите за GNOME проследяват версиите за разработка и текущата стабилна версия. При ново издание — старият стабилен клон се изтрива. Прави се нов стабилен, в който при нужда се копират файлове от директорията за разработка.

Златно правило за работа

Ако имаш съмнения какво правиш и/или си нов член — питай в пощенския списък на проекта.