Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#93 closed defect (fixed)

Неправилен род "ляво и дясно канал" в диалога "Сила на звука"

Reported by: Калоян Доганов <kaloian@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-media
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В лентата за състояние на "Сила на звука" се показват обяснителни текстове когато мишката минава върху някой от плъзгачите. За тези от тях, които имат стереоканали, е употребен неправилно среден, вместо мъжки род. Например:

Сила на ляво канал на PC Speaker

или:

Сила на десно канал на PC Speaker

Предполагам, че в съответния po-файл "left" и "right" са самостоятелни стрингове и това ги е извадило извън контекста, което е довело до несъотвествието на родовете. Нормално е "left" и "right" да се преведат "ляво" и "дясно", но когато влязат в друг стринг като определения на "канал", трябва да са в мъжки, а не в среден род.

Това е само догадка, не съм проверявал po-файла.

Attachments (2)

volume-left.png (29.2 KB) - added by Калоян Доганов <kaloian@…> 17 years ago.
Мишката е върху левия канал
volume-right.png (29.6 KB) - added by Калоян Доганов <kaloian@…> 17 years ago.
Мишката е върху десния канал

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Attachment: volume-left.png added

Мишката е върху левия канал

Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Attachment: volume-right.png added

Мишката е върху десния канал

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Component: gnome-volume-managergnome-media
Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Тази грешка определено не е за тази програма. gnome-volume-manager се грижи за автоматичното монтиране на преносими носители, а не за силата на звука. Този бъг е за пакетът gnome-media и затова преназначавам билета.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.