Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 11 years ago

#90 closed defect (duplicate)

GIMP

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: tech_noir
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Доста голяма част от GIMP е непреведена. Във "Файл" има неща, които вече са преведени на други места:

  1. Save as Template | Запазване като шаблон (за това не съм сигурен дали е превеждано вече)
  1. Revert | Бъзстановяване (gedit)
  1. Mail Image | Изпращане на изображението (firefox - аналогия от "Изпращане на препратка")
  1. Print | Печат

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Поради техническа грешка това е дубликат на #91.

Note: See TracTickets for help on using tickets.