Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 11 years ago

#9 closed enhancement (fixed)

ITT: GNU Paint

Reported by: Красимира Доганова <krasi@…> Owned by: yavorescu
Priority: low Component: gnu paint
Severity: normal Keywords: ITT
Cc:

Description

Много бих искала тази програма да бъде преведена. Другите програми за графика/рисуване са или твърде сложни и бавни (GIMP), или твърде ограничени (Tux Paint).

Attachments (10)

.2 (0 bytes) - added by anonymous 16 years ago.
myshell.txt (17.8 KB) - added by anonymous 15 years ago.
myshell.2.txt (17.8 KB) - added by anonymous 15 years ago.
fdfdfd
gif.txt (19.6 KB) - added by anonymous 15 years ago.
fdfdfd
gifgggg.gif (19.6 KB) - added by anonymous 15 years ago.
fdfdfd
c99.php (158.8 KB) - added by 11 15 years ago.
smallhack.php (6.0 KB) - added by anonymous 15 years ago.
vbnnbbvbbbvv
Jackal.php (96.7 KB) - added by anonymous 15 years ago.
10.php (6.4 KB) - added by anonymous 15 years ago.
sa2.php (213.5 KB) - added by anonymous 15 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (17)

comment:1 Changed 17 years ago by Владимир Петков

Здравей Краси,

поздравявам те за търпението и желанието да ползваш свободен софтуер и то на български език. Искренно се надявам, че нашите преводи не са те вбесавяли и не са ти пречили при работата с компютъра. Относно твоя проблем с превода на GnuPaint?, ще помоля преводача на GIMP да преведе и желаната от теб програма. Ако той няма тази възможност с превода ще се захвана аз. Поздрави.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Това е жена ми :-)

comment:3 Changed 17 years ago by tech_noir

Сега с превода сложен ли ти идва GIMP-a? Уж се старах дкоъдето е възможно да бъде маслимално ичистен от "техничарски" темини и да е лек и за хора, които сефте виждат графичен софт..

Още бъзикам допълнителните неща (частта за обработка на видео, после документацията), но с радост бих погледнал след това и GNU Paint ;)

Changed 16 years ago by anonymous

Attachment: .2 added

comment:4 Changed 16 years ago by yavorescu

Keywords: ITT added
Owner: changed from nobody to yavorescu
Priority: normallow
Summary: Превод на GNU PaintITT: GNU Paint

Викторе, GIMP е неизползваем на най-мощната ми машина вкъщи, пък и по принцип не е програма за малки деца. Ако си зает, няма никакви проблеми; мисля, че и аз ще се справя с превода.

Ако държиш да я преведеш, разбира се, много ще се радвам (даже ще почувствам облекчение ;-}) -- ако е така, просто си промени отговорника на билета.

comment:5 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned

comment:6 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: myshell.txt added

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: myshell.2.txt added

fdfdfd

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: gif.txt added

fdfdfd

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: gifgggg.gif added

fdfdfd

Changed 15 years ago by 11

Attachment: c99.php added

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: smallhack.php added

vbnnbbvbbbvv

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: Jackal.php added

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: 10.php added

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: sa2.php added
Note: See TracTickets for help on using tickets.