Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#83 closed defect (fixed)

Неправилно използван ср.р.

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

При създаване на писмо, горе вляво има списък с подписи, като единия е "Автоматично генерирано". Според мен трябва да е в мъжки род, т.е. "Автоматично генериран".

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Това вече е поправено.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Това вече е поправено.

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.