Opened 17 years ago

Closed 14 years ago

#81 closed enhancement (fixed)

Насоки за попълване на доклади за грешка

Reported by: Калоян Доганов <kaloian@…> Owned by: Калоян Доганов <kaloian@…>
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Може би ни трябва кратък, стегнат документ, който да обяснява няколко основни полезни правила при попълването на доклад за грешка. Например нещо като Mozilla Bug Writing Guidelines, но съобразено с конкретната задача на "GNOME на български!".

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Няма да е лошо, макар че не знам кой ще ги чете. А ти защо отваряш билети така, след като имаш акаунт kaloian?

comment:2 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

[1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.

Note: See TracTickets for help on using tickets.