Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#76 closed defect (worksforme)

Мрежови Сървъри

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: nautilus
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Върху работния плот има 3 много вани икони. Едната от тях в момента се казва Мрежови Сървъри, а това ме дразни. Като оставим на страна, че втората дума е написана с главна буква, мисля че този превод не е добър. Всички знаем какво става, след като се натисне тази икона - системата сканира мрежата и ни позволява да осъществим комуникация с останалите компютри обикновено по SMB протокол. Искам да намерим по-добро име за тази икона. Например "Локална мрежа"? Има ли по-добри предложения?

Attachments (2)

network-servers.png (68.3 KB) - added by kaladan 17 years ago.
.2 (0 bytes) - added by anonymous 15 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: network-servers.png added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Странно, аз нямам такава икона както в 2.8, така и в 2.10. Но когато го избера от менюто, на прозореца пише "Локална мрежа", така че може би е разумен превод (стига да търси само за сървъри в локалната мрежа).

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Предполагам си я махнал от gconf. Разгледай настройките на наутилус в gconf и ще я намериш. Слага се от същото място от където може да махнеш кошчето и иконата Този компютър.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Мдам, навярно съм я махнал още преди години при първоначалната инсталация. Спомням си смътно, че ми приличаше на "Network Neighbourhood" в една друга система :-)

Аз нямам Samba и не знам за какво се използва това - наистина ли е само за такива сървъри или и за други?

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

намерих само един низ с това име и оригиналния е "Network Servers". в текущия превод на бг не е с две големи букви. а иначе не се показват само комповете от локалната мрежа, а също така ssh, ftp и какви ли не други компютри, до които е настроена връзка.

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Да, това са си мрежови сървъри. Различни протоколи и отдалечени машини. „Мрежови сървъри“ на мен ми звучи добре.

comment:6 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: worksforme
Status: assignedclosed

Changed 15 years ago by anonymous

Attachment: .2 added
Note: See TracTickets for help on using tickets.