Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#75 closed defect (fixed)

Нужна е още малко любов

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gftp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Гледайки ревизия [23], някои дребни нещица се набиват на очи:

РедГрешчица
1074запетаята трябва да е преди "освен"
1372"Размера" - трябва да се използва пълен член
1372"голямо" май трябва да е в мъжки род
1494Липсва новата информация за преводачите
1587Ascii -> ASCII
1655"Сваляне" -> "Изтегляне"
1787гледай kaladan да не го види :-)
1854нехальом звучи "стоп бутона"
2071мазна форма
2107също като 1787
2115също като 2071
2163също като 1787 и 2107
2340"Отметки" е с главна буква

Сигурно има и още. Бих направил NMU, но нищо не разбирам от такива програми.

П.П. "Сайт" не го ли превеждаме вече като "страница"? И наистина ли "URL" е в среден род?

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

засега тези неща са поправени. още ще бъде преразглеждан този превод, защото има много проблеми с него.

Note: See TracTickets for help on using tickets.