Opened 11 years ago

#740 new enhancement

Нов превод на "feedback"

Reported by: neohidra@… Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Здравейте! За сега се ползва и е утвърдено понятието "Обратна връзка". Малко вероятно е това да се промени, но все пак ето и моето предложение - "отзив". В подкрепа ще изтъкна превода на "Negative feedback". Ако се възприеме моето предложение, което и по-кратко, ще се "избегне" нелогичния превод "Отрицателни обратни връзки".

Смятам че думата е подходяща, но се съмнявам до колко ще се подразбира от потребителите.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.