Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#74 closed defect (fixed)

Неправилно копиран интервал

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: liferea
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

При избор от контекстното меню Нов > Нов абонамент има неправилно копиран интервал:

Нов·абонамент...

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Охх, изглежда последната ми редакция не е влязла в превода на програмата. Както и да е, ще поправя тази грешка и всички останали наново при следващата тестова версия.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Поправено е.

Note: See TracTickets for help on using tickets.