Opened 11 years ago

#739 new defect

Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+

Reported by: ivalkov Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gtk+
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Преводът за нивата на мастилото в gtk+ е неясен и объркващ:

gnome/master/gtk+.master.bg.po:msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply." gnome/master/gtk+.master.bg.po-msgstr "" gnome/master/gtk+.master.bg.po-"Поне един от консумативите за маркери на принтер „%s“ е на привършване."

Подобен текст в gnome-settings-daemon е преведен като:

„Мастилото на принтера „%s“ е на привършване.“

В gnome-control-center също (ще) се използва „мастило“.

Може да се преведе като:

Поне един от цветовете на принтера „%s“ е на привършване.

Не намирам информация „marker“ да се използва за нещо различно от мастило. Ако наистина не се използва и за друго, трябва да се промени.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.