Opened 12 years ago

#738 new defect

Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties

Reported by: ivalkov Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gtk+-properties
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Натъкнах се на следния превод в gtk+-properties:

gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po:msgid "Accelerator key" gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po-msgstr "Клавишна комбинация"

Чудно ми е защо е преведено така и дали наистина е грешка. В други преводи обикновено се използва „ускорител“.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.