Opened 12 years ago

Closed 11 years ago

#737 closed defect (worksforme)

Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в преводите.

Reported by: ivalkov Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

На адреса (gnome.cult.bg) даден в повечето преводи за информация относно проекта посреща събщение за прекратен хостинг. Трябва да се обновят тези низовете. Aко не се използва автоматичен метод за добавянето и промянта им, мога да се заема с обновяването.

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by Александър Шопов

Resolution: worksforme
Status: newclosed

http://gnome.cult.bg/* вече пренасочва към http://fsa-bg.org/project/gtp Докато не измислим по-добро решение оставам текстовете така.

Note: See TracTickets for help on using tickets.