Opened 12 years ago

#731 new defect

Неправилно преведен низ в Gajim

Reported by: ivalkov Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: gajim
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В прозореца за задаване на състоянието има два низа „Карам велосипед“.
Според мен вторият трябва да стане „Карам кола“.

#: ../src/common/pep.py:135 ../src/common/pep.py:180
msgid "Cycling"
msgstr "Карам велосипед"
#: ../src/common/pep.py:181
msgid "Driving"
msgstr "Карам велосипед"

Attachments (1)

Снимка на екрана - Gajim Задаване на дейност.png (35.0 KB) - added by ivalkov 12 years ago.
Снимка на прозореца с двата низа

Download all attachments as: .zip

Change History (1)

Changed 12 years ago by ivalkov

Снимка на прозореца с двата низа

Note: See TracTickets for help on using tickets.