Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#73 closed defect (fixed)

Непреведени текстове в Seahorse

Reported by: damivanov@… Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: seahorse
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Използвам seahorse-0.7.8-2 от debian/unstable (Gnome 2.10). Някои от нещата са преведени, но повечето - не.

Например - менюто "Remote", двете команди в менюто "Преглед", две от командите в меню "Редактиране"... Има и още - и по менютата, и по диалоговите прозорци.

Изглежда така все едно е превеждата предишна версия, или просто част то текстовете са били преведени във връзка с друга програма.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Owner: changed from Ясен Праматаров to Александър Шопов
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Проблемът е решен с [367].

Тествайте новия превод.

Note: See TracTickets for help on using tickets.