Opened 13 years ago

#721 new defect

Volume — том или файлова система

Reported by: Александър Шопов Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Не е сигурно какво да се ползва за превода на volume в смисъла на съдържащ информация. Доста преводачи казват том, но не съм сигурен дали хората познават думата в този смисъл.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.