Opened 13 years ago

Closed 13 years ago

#720 closed defect (fixed)

Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща (вклч. и за цял ден) в календара на Evolution.

Reported by: nikola.kasabov@… Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: major Keywords:
Cc: nikola.kasabov@…

Description

Ubuntu 8.10, Evolution 2.24.3

Грешката се на мира в Evolution -> Файл -> Нов -> Среща (за цел ден) -> Аларма -> Персонализиране -> Добавяне

Във въпросния прозорец има низ "допълнително време всеки". Вероятно това на английски е изглеждало като "additional time(s) each", което в случая според мен е по-подходящо да се преведе "допълнителни пъти всеки".

Attachments (2)

Screenshot.png (122.8 KB) - added by anonymous 13 years ago.
Screenshot.2.png (122.8 KB) - added by anonymous 13 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 13 years ago by anonymous

Attachment: Screenshot.png added

Changed 13 years ago by anonymous

Attachment: Screenshot.2.png added

comment:1 Changed 13 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Благодаря за доклада. Грешката е коригирана в ревизия [1871] и ще се почувства в 2.28.0.

Note: See TracTickets for help on using tickets.