Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#717 new defect

Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gthumb
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Виж снимката, вероятно "монтиране по gphoto" може да се подобри

Attachments (1)

Снимка-1.png (21.3 KB) - added by Александър Шопов 14 years ago.
Снимка на екрана

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 14 years ago by Александър Шопов

Attachment: Снимка-1.png added

Снимка на екрана

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Component: -- Общи --gthumb

"монтиране по gphoto" е някъде в превода, но не е на снимката

Note: See TracTickets for help on using tickets.