Opened 14 years ago

#713 new defect

Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab

Reported by: anonymous Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-utils
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В Убунту/Анализатор? на ползването на диска(Baobab)/Редактиране/Предпочитания? се появява „Избор на устройствата, които да се включат в претърсването на системата“.

Понеже претърсването е нееднократно, „включват“ ми звучи по- правилно от сегашното „включат“.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.