Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#705 closed defect (fixed)

Прилагателни в различен род от съществителното

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gtk+
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Това трябва да е в gtk, понеже пое нещата от печата

Attachments (1)

Снимка-6.png (26.2 KB) - added by Александър Шопов 14 years ago.
Снимка на екрана

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 14 years ago by Александър Шопов

Attachment: Снимка-6.png added

Снимка на екрана

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Оправен с [1775]

Note: See TracTickets for help on using tickets.