Opened 14 years ago

#699 new defect

Грешки в генерирането на елементи

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gnome-doc-utils
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

На снимката са 2 грешки - в yelp Съдържание на помощта е прекалено дълго. В 2.24 е Общо съдържание. Може да стане само съдържание. В gnome-doc-utils: трябва да има интервал след Дял № 1

Attachments (1)

Снимка.png (47.3 KB) - added by Александър Шопов 14 years ago.
Снимка на екрана

Download all attachments as: .zip

Change History (1)

Changed 14 years ago by Александър Шопов

Attachment: Снимка.png added

Снимка на екрана

Note: See TracTickets for help on using tickets.