Opened 14 years ago

#698 new defect

Правописна грешка в GIMP

Reported by: Ивайло Вълков <valkog@…> Owned by: tech_noir
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В диалоговата кутия с лиценза :

Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с GIMP. Ако се сте - пишете на Фондацията за свободен софтуер на адрес:

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.