Opened 14 years ago

#696 new defect

правописна грешка в GIMP

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc: zombie1991@…

Description

От менюто за записване на файлове, примерно се отвори файл и искам да го запиша след това в друг формат да речем... няма значение, от менюто Файл има "Отваряне като слЕВЕ", предполагам, че трябва да е слОеве" от СЛОЙ/Layer?

Докладвано от Стоян Стоянов

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.