Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#69 closed defect (fixed)

Включване на отдалечените проби

Reported by: konfeta Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Включване на отдалечените проби Съобщението се намира в Настройки - > Настройки на пощата-> Спам Не знам какво да коментирам, защото не разбирам какво е това :) При всички случаи обаче звучи Funny :)

Attachments (1)

12.jpg (27.2 KB) - added by anonymous 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: 12.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Ако се избере тази опция, се използват правила за филтриране на спам, които се намират на специален сървър. Така филтрирането е много по-успешно, но пък и доста по-бавно. Иначе и аз мисля, че преводът е неясен.

Само да кажа, че версиите не ги ползваме. Не е възможно да се въведат всички версии от 0.0.12 до 14.9.2; трябва да пиша в заглавната страница за това.

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Поправено. Малко описателно.

Note: See TracTickets for help on using tickets.