Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#67 closed defect (fixed)

Reported by: konfeta Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Изглед -> Текущ изглед -> Дефиниране на изгледите... В появилия се диалогов прозорец, всички неща са с подчертавки

Attachments (1)

10.jpg (71.2 KB) - added by anonymous 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by anonymous

Attachment: 10.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Summary: Неработещи и излишни ускорители

Хм, това не можах да го намеря в текущия .po, което ме навежда на мисълта че:

  1. или е оправено
  2. или този диалогов прозорец е променен в следващата версия на програмата.

Вероятно и двете. Затварям грешката. Ако това го има и в следващата версия на програматра ще я отворим наново.

Note: See TracTickets for help on using tickets.