Opened 17 years ago

Last modified 7 years ago

#59 assigned defect

Премахва маркирането

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: rhythmbox
Severity: normal Keywords: http://lchljbcqyelb.com/
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

"Deselect all" -> "Премахва маркирането" За мен това означава, че няма да мога повече да "маркирам".

Нямам конкретна идея за превод, но със сигурност думата "маркиране" трябва да се замени с "отбелязване" навсякъде, където се среща.

Change History (7)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Мда, така сме го приели в спецификациите. Този превод не е актуализиран. Ще го поправя в следващата редакция.

comment:2 Changed 16 years ago by anonymous

Защо просто не го преведете "Размаркиране на всичко"?

comment:3 Changed 10 years ago by oharsmmh

Keywords: http://lchljbcqyelb.com/ added
milestone: milestone2
Summary: Премахва маркиранетоdo16XI <a href="http://vtyskomybdns.com/">vtyskomybdns</a>, [url=http://vhfwmsqoaawy.com/]vhfwmsqoaawy[/url], [link=http://xyalgqtiznlb.com/]xyalgqtiznlb[/link], http://xdwkfxhlcjpo.com/
Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by jqiduhob

Summary: do16XI <a href="http://vtyskomybdns.com/">vtyskomybdns</a>, [url=http://vhfwmsqoaawy.com/]vhfwmsqoaawy[/url], [link=http://xyalgqtiznlb.com/]xyalgqtiznlb[/link], http://xdwkfxhlcjpo.com/do16XI &lt;a href=&#34;http://vtyskomybdns.com/&#34;&gt;vtyskomybdns&lt;/a&gt;, [url=http://vhfwmsqoaawy.com/]vhfwmsqoaawy[/url], [link=http://xyalgqtiznlb.com/]xyalgqtiznlb[/link], http://xdwkfxhlcjpo.com/
Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:5 Changed 10 years ago by lEiqnlym

Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:6 Changed 9 years ago by Александър Шопов

milestone: milestone2

Milestone milestone2 deleted

comment:7 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Summary: do16XI &lt;a href=&#34;http://vtyskomybdns.com/&#34;&gt;vtyskomybdns&lt;/a&gt;, [url=http://vhfwmsqoaawy.com/]vhfwmsqoaawy[/url], [link=http://xyalgqtiznlb.com/]xyalgqtiznlb[/link], http://xdwkfxhlcjpo.com/Премахва маркирането
Note: See TracTickets for help on using tickets.