Opened 17 years ago

Last modified 15 years ago

#58 assigned defect

"Опции"

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: rhythmbox
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Има наколко низа, които се превеждат с "опции"

ОригиналТекущ преводПредложение за превод
OptionsОпцииНастройки
Prefere_ncesОпцииН_астройки
Edit music player preferencesРедактира опциите на програматаНастройки на програмата за музика
No properties available.Няма налични опцииНе са открити аксесоари???
MonkeyMedia options:Опции на !MonkeyMedia:Настройки на !MonkeyMedia:

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Приемам.

comment:2 Changed 16 years ago by sstanev@…

Съгласен съм с Димитър Киров. С изключения на тея "аксесоари".

comment:3 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

properties = свойства :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.