Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#56 closed defect (fixed)

несъответствие в един от инструментите на Gthumb

Reported by: zbrox Owned by: konfeta
Priority: normal Component: gthumb
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

прилагам две снимки. в едно от менютата на програмата има елемент "Нюанс-Насищане". ако изберем него обаче се появява прозорец със заглавието "Отенък-Насищане". също така в този прозорец има три плъзгача явно за три различни неща, но два от тях имат еднаквото име "насищане".

Attachments (2)

gthumb-nesyotv.png (64.9 KB) - added by zbrox 17 years ago.
menu1.png (113.1 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: gthumb-nesyotv.png added

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: menu1.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Това е поправено в най-новата версия на превода. Може да бъде изтеглен от тук: http://www.i-space.org/blog/upload/gthumb_juliausexything_.po

Грешката е затворена.

Note: See TracTickets for help on using tickets.