Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#54 closed defect (fixed)

"Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки

Reported by: konfeta Owned by: zbrox
Priority: high Component: evolution
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Всички забележки са за падащото меню "Действия", Evolution 2.2.2. - справка, в прикачения файл.

  1. Най-голямата грешка в това меню е функцията "Зачеркване". Първо - не се добива представа какво ще се случи ако се натисне. Второ - при натискане, излиза диалогов прозорец в който се казва че целия ти мейл ще се затрие от хард диска необратимо и накрая имаш два бутона - "Задраскване" и "Отказване". Освен че надписа в менюто и този на бутона не съвпадат, излиза че "Да зачеркнеш писмо" е много по-страшно от това "Да го изтриеш, като накрая изпразниш кошчето" - защото се затрива цялата поща. ??? Силно объркващо е.... и е лесно да се подведе човек по такъв безобиден надпис като "Зачеркване", затривайки си цялата поща. Дори има и бърз клавиш - Ctrl+E ;-)) Превода според мен трябва да е по-стряскащ или поне - говорящ за това което ще се случи.
  1. "Забравяне на пароли" - Аз го разбирам в смисъл, че ако натисна на бутона, ще си забравя всичките пароли от главата :)))

По-добре "Изтриване или Изчистване на запаметените пароли" или нещо от този род?

  1. "Отговаряне на подател" и другите две под него - по-добре да е само "Отговор до подателя" - по-кратко е.
  1. В препращане като... - всички опции в изскачащото меню са в различен род и стил. Още повече, че "Прикрепени" трябва да е "Прикрепен файл", Вътрешен - определено изненадва, Цитат е що-годе добре, но накрая се завършва с "Пренасочване" ...??
  • И накрая - Mailing list и цялото му под-меню не са преведени :)

Attachments (1)

8.jpg (59.9 KB) - added by konfeta 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 17 years ago by konfeta

Attachment: 8.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:5 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

по точка 1. няма нито зачеркване, нито задраскване, а е "изчистване на изтритите писма". дефакто това прави този бутон.

по точка 2. вече е "изчистване на запомнените пароли"

по точка 3. всичко вече е във формата "отговор до подател", "отговор до едикойси"...

по точка 4. явно вече са доста различни низовете, защото не ги намерих. поправих един, който е за вграденото писмо в отговора. а иначе за пощенските списъци е преведено всичко.

Note: See TracTickets for help on using tickets.