Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#52 closed defect (invalid)

Дублиране на почти всички низове в менюто за търсене

Reported by: konfeta Owned by: zbrox
Priority: high Component: evolution
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Версията всъщност е 2.2.2 на evolution. По прикачената снимка има 3 неща:

  1. В падащото меню за търсене почти всички низове се дублират:
    • "Писмото съдържа" е 2 пъти
    • "Тялото съдържа" е 2 пъти и така нататък - за справка - прикачената снимка с много шарени стрелки, указващи дублиранията
  1. Пак в това меню има и няколко непреведени низа - справка - пак същата прикачена снимка.
  1. До полето за въвеждане на низ за търсене, бутона е преведен "Търсене сега". Според мен звучи странно и или трябва да остане само "Търсене" или да се използва повелително наклонение "Търси сега" или "Сега търси"... ?

Attachments (1)

1.jpg (54.8 KB) - added by konfeta 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 17 years ago by konfeta

Attachment: 1.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Priority: normalhigh

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from kaladan to zbrox
Status: assignednew

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: invalid
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.