Opened 17 years ago

Last modified 17 years ago

#51 assigned defect

Излишни празни редове в GAIM

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gaim
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В диалоговия прозорец с настройките, в раздела за емотиконите има един пояснителен текст, който е разположен на 3 реда. Трябва да бъде издирен и оптимизиран.

Attachments (1)

gaim-pref-emoticons.png (13.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gaim-pref-emoticons.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.