Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#50 closed defect (fixed)

Open recent

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: file roller
Severity: normal Keywords: recent
Cc:

Description

"Отваряне на _скорошни файлове"

Първоначално без да се замисли човек, това му звучи като отваряне на някакви по-специални файлове. Мисля че по-добре е:

"_Скоро отваряни архиви" или "_Скоро отваряни файлове"

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Съгласен съм.

@зброкс - не бързай да затваряш билета. Изчакай да се понатрупат няколко и ще ги затвориш наведнъж.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

Ам да..аз мислех, за нещо като "Последно отваряни архиви".

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

@зброкс - изчакай да се понатрупат малко доклади за тази програма. Не бъразй да затваряш преводите.

comment:4 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Ами прав си за "Последно", зашото тази програма под "recent" разбира точно последните N отваряния, дори и да са били преди една година.

comment:5 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

поправен е низът за скорошните файлове, а покрай него и още 2 подобни нему, но с объркан словоред също така.

Note: See TracTickets for help on using tickets.