Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#496 closed defect (fixed)

_Помощ -> Помо_щ

Reported by: Александър Шопов Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Явор е използвал на 2 места щ-то в "Помощ" за бърз клавиш, което е добро предложение заради радкостта на буквата (за разлика от П) Добре ще е да се използва навсякъде.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

За основния GNOME това е направено.

Note: See TracTickets for help on using tickets.