Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#490 closed defect (wontfix)

правописна грешка

Reported by: pau4o@… Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gdm
Severity: minor Keywords: gdm настинка
Cc:

Description

всъщност не знам дали е за gdm2 (при мен версията е: ii gdm 2.20.4-1 GNOME Display Manager) , но нямаше друг избор за версия

на екрана за вход, в tooltip прозорчето излизащо над полето за име и парола

"Отговорете на тези въпроси и натиснете Enter, когато сте готови. За меню настинете F10"

Честно казано не ми се ще да настивам заради едно меню ;-)

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Модулът е преименуван от gdm2 на gdm.

Низът вече не съществува в програмата иначе си прав.

Note: See TracTickets for help on using tickets.