Opened 15 years ago

Last modified 14 years ago

#487 assigned defect

два различни клавиша са преведени еднакво на български

Reported by: emil.p.pavlov@… Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

В падащото меню "Функции на клавишите Shift/Lock?" в отдела "Опции на подредбата" на диалоговия прозорец "Клавиатурна подредба" клавишите левият Alt и левият Win са преведени еднакво на български. Става въпрос за функцията "Левият Win сменя групата докато е натиснат."

Още малко за същия прозорец. "Опции на подредбата" би трябвало да се смени с "Настройки на подредбата, което поне на мен ми звучи по-подходящо. Изпусната е думата "сменя" в изречението "Десният Control групата докато е натиснат."

Съжалявам, но не знам какво е английското име на компонента.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Owner: changed from nobody to Александър Шопов
Status: newassigned

Компонентът се казва xkeyboard-config. Част е от freedesktop.org. Грешките биват коригирани в момента, благодаря за доклада. Билетът ще бъде затворен, когато всичко е направено

Note: See TracTickets for help on using tickets.