Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

Last modified 15 years ago

#481 closed defect (invalid)

Квадратчета, вместо букви в лепкавите бележки

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gnome-applets
Severity: major Keywords: лепкави бележки
Cc:

Description

http://img455.imageshack.us/img455/4476/34387324dz9.png

може и да е грешка в програмата

Change History (3)

comment:1 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Owner: changed from kaladan to Александър Шопов
Status: newassigned

Съобщенията в програмата са наред - http://svn.gnome.org/viewvc/gnome-applets/branches/gnome-2-20/po/bg.po?revision=10455&view=markup&sortdir=down

Пробвай да промениш шрифта на интерфейса на GNOME и кажи за резултата.

comment:2 Changed 15 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Resolution: invalid
Status: assignedclosed

Не помага :-(

Ще пратя грешката в гномскатa bugzilla. Очевидно проблемът не е в превода.

comment:3 Changed 15 years ago by anonymous

Трябва да се споменава версия и дистрибуция, тук при мен 2.20.0 пакетирано от Федора си работи нормално

Note: See TracTickets for help on using tickets.