Opened 15 years ago

Last modified 7 years ago

#479 new defect

Множество проблеми с Evo

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords: http://gzyeizxrrzlr.com/
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Да се направи за GNOME 2.22:

  • Окончателна миграция "съобщение"->"писмо"
  • Унифициране на всички термини в рамките на програмата
  • Унифициране спрямо GNOME, колкото е възможно
  • Оправяне на бакиите с crypto*
  • Корекции на дублираните ускорители навсякъде
  • Синхронизиране с e-d-s
  • Да се измъдрят простотиите около Exchange & GW

Change History (5)

comment:1 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Какво е GW?

comment:2 Changed 15 years ago by Ясен Праматаров

Novell GroupWise

comment:3 Changed 11 years ago by rvngvumv

Keywords: http://gzyeizxrrzlr.com/ added
milestone: milestone3
Summary: Множество проблеми с Evof55lh4 <a href="http://dguzosknnxdx.com/">dguzosknnxdx</a>, [url=http://djsdjqupwndg.com/]djsdjqupwndg[/url], [link=http://euapmkavnajx.com/]euapmkavnajx[/link], http://rshlkeyzsjwj.com/
Last edited 7 years ago by Александър Шопов (previous) (diff)

comment:4 Changed 9 years ago by Александър Шопов

milestone: milestone3

Milestone milestone3 deleted

comment:5 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Summary: f55lh4 <a href="http://dguzosknnxdx.com/">dguzosknnxdx</a>, [url=http://djsdjqupwndg.com/]djsdjqupwndg[/url], [link=http://euapmkavnajx.com/]euapmkavnajx[/link], http://rshlkeyzsjwj.com/Множество проблеми с Evo
Note: See TracTickets for help on using tickets.