Opened 15 years ago

Closed 14 years ago

#477 closed defect (fixed)

Много дълго заглавие на диск на кирилица

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: nautilus-cd-burner
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Проблемът се вижда от приложената картинка.

Attachments (1)

Problem sas zaglavieto na CD-to.png (233.5 KB) - added by Александър Шопов 15 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 15 years ago by Александър Шопов

comment:1 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

Предлагам "максимална възможна" да се замени с по-подходящият израз "най-голяма". (отнася се за скоростта на запис, която е упомената в приложената по-горе картинка)

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

"Максимална възможна" остава. Зписвачките записват подложките с различна скорост и най-голяма скорост, която може да се постигне зависи от медията. Иначе потребителят остава с впечатлението, че има една максимална скорост, а това не е така.

comment:3 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Проблемът е бил решен с [1230]

Note: See TracTickets for help on using tickets.