Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

#476 assigned defect

Синаптик - предложение за подобрения на превода

Reported by: Златко Попов Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: minor Keywords: synaptic
Cc:

Description

Яворе, бях си набелязал 1-2 предложение, но се оказаха повече като поразрових. В първия ред е текущия превод, а във втория - предложението. Някои места са с получер шрифт за по-ясно разграничаване. Всички числа са илюстративни. Ето ги:

Изтегляне на 10 файл от общо 20
Изтегляне на файл 10 от общо 20

30 пакета ще бъдат задържани и няма да бъдат актуализирани
Няма да бъдат актуализирани 30 пакета

2 пакета ще бъдат актуализирани
Ще бъдат актуализирани 2 пакета

Ще бъде използвано 328 kB пространство
кБ (КБ)

Трябва да бъдат изтеглени 200 kB
кБ (КБ)

Изтегляне само на пакетни файлове
Само изтегляне на (пакетите с) файлове(те)

Това е последната възможност да прегледате списъка с избраните промени, преди те да бъдат приложени
Това е последната възможност да прегледате списъка с избраните промени преди да бъдат приложени

В момента се прилагат отбелязаните промени.
В момента се прилагат промените.

Details
Подробности

Следните промени са необходими, за да продължите.
За да продължите е необходимо да бъдат извършени следните промени.

Приоритет: незадължителен
Незадължителен

Презареждане на информацията за пакетите за нови, премахнати и актуализирани пакети.
Презареждане на информацията за нови, премахнати и актуализирани пакети.

Change History (1)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Severity: enhancementminor
Status: newassigned

Благодаря за доклада. Като синхронизирам поизоставения превод на Synaptic спрямо APT, ще взема предвид твоите предложения.

Note: See TracTickets for help on using tickets.