Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

Last modified 11 years ago

#475 closed defect (fixed)

Close tags not set

Reported by: ankere@… Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: gnome control center
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В два прозореца открих, че има незатворени тагове: единият трябва да е </b>, а другият </big>

Attachments (2)

Screenshot-Настройка за звук.png (55.4 KB) - added by ankere@… 15 years ago.
</b>
Screenshot-gnome-language-selector.png (7.1 KB) - added by ankere@… 15 years ago.
По време на зареждане на настр. на езиците

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 15 years ago by ankere@…

</b>

Changed 15 years ago by ankere@…

По време на зареждане на настр. на езиците

comment:1 Changed 15 years ago by anonymous

Едното е gnome-control-center

Другото е Ubunutu работа - language-selector https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/language-selector/+pots/language-selector/bg/42/+translate

comment:2 Changed 15 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --gnome control center
Owner: changed from nobody to yavorescu
Status: newassigned

Благодаря за доклада. Това изглежда аз съм го оакал, затова ще гледам аз да го оправя. Грешката в Убунту няма как да я коригираме ние.

comment:3 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано с [1163]

Бях редактирал файла, но не бях го подал - имах трудности с работата с компютъра тези дни. А така или иначе подавам - оправих този проблем.

Както Явор каза - проблемът с Убунто не може да го решим, но винаги може да се подобри координацията, ако се познава правилния човек и може да се поговори на спокойствие и биричка (примерно).

comment:4 Changed 11 years ago by dgqpoqpj

http://acheter-cialis-fr.com acheter cialis moins cher. http://cialis-generico-it.com cialis generico contrassegno. http://cialis-generique-fr.com cialis generique discount. http://cialis-prix-fr.com cialis. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis.

Note: See TracTickets for help on using tickets.