Opened 16 years ago

Last modified 15 years ago

#472 assigned defect

Менюто "Data" в 1.6.x

Reported by: anonymous Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: gnumeric
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Ще прощавате, ако вече сте го оправили, но менюто Data е преведено като "Дата". Правилното, мисля, е "Данни".

Change History (3)

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Благодаря за доклада. Навремето се заех с превода на Gnumeric, но се отчаях от състоянието му. Толкова е зле, че направо трябва да се преведе наново. Завел съм го като #436 и се надявам да го оправя за 1.8.

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Summary: Менюто "Data" в 2.14.3Менюто "Data" в 1.6.x

comment:3 Changed 15 years ago by anonymous

В 1.8.2 (Debian testing) все още е Дата

Note: See TracTickets for help on using tickets.