Opened 15 years ago

#469 new defect

Имена на приложения според at-poke за достъпност

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: orca
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Според превода на orca - имената на проложенията трябва да се проверяват с at-poke. Пробвах се да видя какво показва за Mozilla Thunderbird. Българският превод променя низа неузнаваемо. Следва да се проверят имената на всички приложения (около 10) с at-poke и да се види има ли проблем.

Attachments (1)

at-poke.png (30.8 KB) - added by Александър Шопов 15 years ago.
Какво показва at-poke

Download all attachments as: .zip

Change History (1)

Changed 15 years ago by Александър Шопов

Attachment: at-poke.png added

Какво показва at-poke

Note: See TracTickets for help on using tickets.