Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#468 closed defect (fixed)

Много дублирани ускорители

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: gedit
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

В главното меню -- "Търсене" и "Инструменти" (т). В менюто "Файл" -- "Нов", "Настройки на страницата", "Напускане" (н); "Запазване" и "Затваряне" (з); "Преглед на документ" и "Печат" (п). В менюто "Редактиране" -- "Напред","Назад", "Отстъп наляво" (н); "Поставяне" и "Подреждане" (п); "Изтриване" и "Вмъкване на име на потребител" (и); "Отстъп надясно" и "Промяна на регистъра" (о). В менюто "Изглед" -- "Лента на състоянието" и "Режим на осветяване" (с). В менюто "Търсене" -- "Намиране на предишен" и "Отиване на ред" (р). В прозореца "Настройки на страницата" -- "Печатане на колонтитулите", "Разрешаване на режим с пренасяне", "Помощ" (п). В "Настройки|Изглед" -- "Разрешаване на режим с пренасяне", "Показване на номера на редовете", "Помощ" (п); "Без разделяне на думите на два реда", "Показване на дясна граница", "Дясна граница за колонка" (д). В "Настройки|Шрифт и цветове" -- "Използване на цветови теми по подразбиране" и "Помощ" (п). В "Настройки|Приставки" -- "Относно приставката" и "Настройване на приставката" (о). В настройките за приставката дата/време -- "Посочване на формат" и "Помощ" (п); "Използване на избрания формат" и "Използване на потребителски формат" (и). "Опитване отново" съвпада с "Отказване".

Change History (3)

comment:1 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Много са, да.

Обаче, когато някой друг редактира gedit обикновено се изнервям и не го компилирам и така стана и този път, поради което виси и нуждата от още един пас.

comment:2 Changed 15 years ago by yavorescu

Owner: changed from kaladan to yavorescu

Добре, аз ще го мина другата седмица.

comment:3 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

[995] и [994] би трябвало да го решават. Естествено - очаква се [995] да създаде допълнителни проблеми. Ако някой тества - да ползва версиите от SVN.

Note: See TracTickets for help on using tickets.