Opened 15 years ago

Closed 13 years ago

#461 closed defect (fixed)

Замяна на многоточие (...) със специалено (

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Това е продният билет свързан със заменяне на едни знаци с други. В Уникод има специален символ за многоточие (даже няколко). Дали ще е по-добре да се ползва някой от тях вместо 3 точки? В общия случай - печели се място (изписва се по-сбито) освен това е неделим знак. Може да има проблем с наличието му в шрифтовете. Поведението на конзолите е неясно. Засега съм склонен да се използва в графичната част, но трябва да се поекспериментира.

Change History (4)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Аз съм си мислил по този въпрос, но според мен на този етап само ще ни затрудни (да не кажа -- затормози). В някои от клавиатурните подредби този знак присъства и на техните преводачи им е по-лесно. Освен това там е възприето да се изписва така (именно защото присъства в подредбата).

Все пак, ако се реши да се заменя -- аз няма да съм против.

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Затормозяването на преводачите няма да е толкова страшно дори без присъствието на знака на клавиатурата - търсене и замяна ще свършат лесно работата. Истинските спирачки са шрифтовете, графичното изобразяване и поведението на конзолата. Яворе, нали често ползваш конзола - можеш ли да кажеш как стоят нещата там?

comment:3 Changed 15 years ago by yavorescu

Затормозяването ще се прояви, когато се въвежда този знак при нови преводи и низове. За мен не е проблем, защото може да си го дефинирам в Емакс като `C-c .' например; трудно ще е за хората, които ползват gtranslator.

Можеш ли да ми кажеш кода на символа, който искаш да ползваме, за да направя тестове? Досега не съм забелязал проблеми, но почти не съм го срещал (да не кажа -- никак).

comment:4 Changed 13 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

За основния GNOME това е направено.

Note: See TracTickets for help on using tickets.