Opened 16 years ago

Closed 15 years ago

Last modified 10 years ago

#460 closed enhancement (fixed)

ITT: Glade 3

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: highest Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords: ITT
Cc:

Description

Ке го преведувам, поне ке се опитам.

Change History (4)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Priority: normalhighest
Status: newassigned

Това е обновяване за обща информация. Всеки ден работя по превода вече от доста време, но се оказа много по-трудно, отколкото си мислех първоначално. Знам, че няма време, но се надявам най-късно до събота да съм готов.

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Статистиката е най-малкият проблем. За мен е по-важно преводачът да може да продължи да роботи, а не да се чувства изнасилен от безбожно бързане. Ще мога да подавам най-рано на 05.03.2007 вечерта, ако не ми мине котка път. Така че - ларж.

comment:3 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Подадено в [1061]. Преводът е много зле, има фрапиращи грешки и откровени глупости. Някои неща не са съвсем наред и в gtk+-properties, но съм гледал понятията да са синхронизирани. Постепенно ще ги оправяме, надявам се и с помощта на потребители на Glade.

Note: See TracTickets for help on using tickets.