Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#46 closed defect (fixed)

Предложение за подобрение на .xdesktop записа

Reported by: kaladan Owned by: yavorescu
Priority: low Component: drivel
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

Преди малко погледна записа в основното меню и ми хрумна нещо. Основната функция на Drivel е да публикуваш в блог лесно, без да ползваш браузър. Тоест, повечето потребители биха го ползвали да публикуват, а не да редактират вече публикуваните съобщение. Ако аз превеждах програмата бих направил записа "Публикуване в блогове (Drivel)" или пък нещо подобно. Не съм погледнал оригиналния низ, там може да е blog editor, но пък ние имаме свободата да го преведем или поправим както считаме за най-добре.

Attachments (1)

drivel-main-menu.jpg (29.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: drivel-main-menu.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Аз лични го ползвам предимно за редактиране. Също и повечето потребители на LiveJournal?. Вярно е, че "Редактор" не звучи добре, но пък и "Публикуване" е малко нескопосано. Може би нещо друго?

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Не мисля, че може да презумираме как точко го ползват повечето клиенти на LJ. Ето какво пише в анонса: Drivel is a GNOME client for working with online journals, also known as weblogs or simply blogs. От тук ми идват "Работа с блогове", "Клиент за работа с блогове" и подобни производни.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Все пак "Публикуване в блогове" не е точно, а редактирането е част от публикуването. Има възможности за публикуване на гласуване, което после се редактира и куп други неща. Не ми харесва и моя превод, просто трябва да измислим нещо друго.

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Да, затова в предходното предложих 2 други. Просто измисли нещо различно.

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

"Работа с блогове" не е лошо.

Работа с блогове (Drivel)
Работа с блогове (LogJam)
Публикуване в блогове *
  • За gnome-blog, тъй като това е куц клиент и с него само може да се публикува. Добре ли е така?

comment:6 Changed 17 years ago by kaladan

Да, идеално.

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано в [262].

Note: See TracTickets for help on using tickets.