Opened 16 years ago

Closed 14 years ago

#455 closed defect (fixed)

тапет или фон за wallpaper ?

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: eog
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В eog Меню -> Изображения -> Като 'тапет' Във всички други програми се използва 'фон'

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by yavorescu

Owner: changed from kaladan to yavorescu

comment:2 Changed 14 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

В [1399] го промених на "фон" да е в съответствие с останалите преводи. "Тапет" и без това звучи малко неестествено.

Промяната ще бъде отразена в 2.22.1.

Note: See TracTickets for help on using tickets.